ارتباط با کارشناسان فروش

تلفن مستقیم فروش: ۸۸۷۷۱۴۴۸ و ۸۸۷۷۰۶۶۵

تلفن: ۸-۸۸۸۸۸۴۰۷ و ۴-۸۸۲۰۹۳۵۳

پست الکترونیک: sales1@mesbarkaveh.ir