تجهیزات موجود

دستگاه های موجود و آزمون های قابل انجام در آزمایشگاه

 • آزمونهای اندازه گیری ابعادی( با ریز نگری ۰.۰۰۱ میلی متر)
 • دستگاه های میکرواهم متر جهت اندازه گیری مقاومت الکتریکی تا (۳۰kΩ)
 • دستگاه های سیگماتست  جهت اندازه گیری  هدایت الکتریکی
 • دستگاه های تست اکسیژن جهت اندازه گیری سطح اکسیژن
 • دستگاه اندازه گیری وزن تا (۳۰kg)
 • اندازه گیری سختی سنج تا (۱۳۰ ویکرز)
 • دستگاه های تست پیچش جهت آزمون پیچش برحسب تعداد دور
 • دستگاه تست کشش تنسایل تا (قطر ۴ میلیمتر)
 • دستگاه  تست الانگیشن تا (قطر ۲۰ میلیمتر)
 • دستگاه تست پانچ و خمش
 • دستگاه کوانتومتر جهت آنالیز مواد
 • دستگاه رفراکتومتر تا (۳۲% Brix)

آزمون های قابل انجام در آزمایشگاه کنترل کیفیت

عنوان آزمونشماره استاندارد
1تست سیم های تولیدی از نظر تعداد - سایز – مقاومت و وزن هر رشتهDIN 48201
2اندازه گیری مقاومت الکتریکی سیم های تولیدیIISIRI 3084
3آزمون تست کشش( تنسایل )ASTM B3
4بررسی طول و تاب سیم های تولیدیASTM B49
5تست تسمه شینه های مسی از نظر هدایت الکتریکیASTM B193
6تست تسمه شینه های مسی از نظر مقاومت الکتریکیDIN 13601
7تست تسمه شینه های مسی از نظر ابعادی و وزن DIN 13599
8تست تسمه شینه های مسی از لحاظ خمش - پانچ - سختی سنجی