اخبار و رویدادها

بازگشت به اخبار و رویدادها

حضور در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران

امسال نیز همانند سالهای گذشته مجموعه شرکتهای مسبار کاوه ، آلوم کابل کاوه ، آلومینیوم کوهرنگ زاگرس ، Epcos ، Beluk ، Driecher در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران از تاریخ 96/08/13 لغایت 96/08/16 آبان ماه حضور خواهند داشت 

سالن 38 غرفه 474

اشتراک گذاری

بازگشت به اخبار و رویدادها