اخبار و رویدادها

بازگشت به اخبار و رویدادها

رشد مصرف کاتد مس خاورمیانه

رشد مصرف کاتد مس خاورمیانه 2 برابر جهان/ ترکیه و کشورهای عربی ، محرک رشد مصرف کاتد خاورمیانه خواهند بود .

اشتراک گذاری

بازگشت به اخبار و رویدادها