هادی سخت(سیم هوایی)

اطلاعات فنی

هادی های تابیده شده سخت به صورت پیوسته

Cloulated Breaking loadMax D.C Resistance at 20 cApprox conductor weightApprox Overall diameterNumber& Nominal Wire diameterNormal Cross section
KNOhm/kmKg/KmmmNR×mmmm
4.11.8060904.11.35×710
6.51.13851425.11.70×716
9.90.74612176.32.10×725
14.00.52643087.52.50×735
20.20.36564449.03.00×750

این هادی ها به صورت قلع اندود نیز قابل عرضه است

ترکیب شیمیایی

Alloy

Denomination

(%)Copper

(Oxygen(max ppm

Standard conformance

American

Chinese

Japanese

Europe

(ASTM(B49

GB

JIS

EN

CU-OFEOxygen-free99.995C10100TU2C1011CW009A
CU-OFOxygen-free99.955C10200TU1C1020CW008A

استاندارد

  • مطابق استاندارد BSEN60228  ویرایش ۲۰۰۵
  • وزن طبق درخواست قابل تغییر می  باشد

کاربرد

برای سیستم انتقال و توزیع برق، قدرت، هوایی