ارتباط با واحد خرید قطعات

تلفن: ۸-۸۸۸۸۸۴۰۷ و ۴-۸۸۲۰۹۳۵۳

پست الکترونیک: sales2@mesbarkaveh.ir