ارتباط با واحد خرید مواد اولیه

تلفن: ۸-۸۸۸۸۸۴۰۷ و ۴-۸۸۲۰۹۳۵۳

پست الکترونیک: sales1@mesbarkaveh.ir