اخبار و رویدادها

بازگشت به اخبار و رویدادها

دریافت لوح مشتری برتر توسط شرکت مسبارکاوه از بانک صادرات

با توجه به عملکرد مالی مناسب، شرکت مسبارکاوه موفق به دریافت لوح مشتری برتر از بانک صادرات درسال 1395 گردید.

اشتراک گذاری

بازگشت به اخبار و رویدادها